Vedtægter

Vedtægter for Studerendes Almene Kirurgiske Selskab i Århus

 1. Navn
  • Foreningens navn er Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS) Århus og foreningens internationale navn er Surgical Association of Danish Medical Students at Aarhus University.
 2. Formål
  • Foreningens formål er at fremme interessen for kirurgi generelt og alle de kirurgiske specialer samt forbedre uddannelsesmulighederne inden for disse. Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser og foredrag.
 3.  Hjemsted
  • Foreningens hjemsted er Aarhus Universitet, Medicinerhuset, Ole Worms Allé 1161, 8000 Århus C.
 4. Medlemmer
  • Som medlemmer optages:
  • Type 1: Lægestuderende ved Aarhus Universitet. Kun disse medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling og møder.
  • Type 2: Støttemedlem. Ingen stemmeret.
  • Type 3: Firmamedlem/støttemedlem. Disse har ingen stemmeret. Deres kontingent fastsættes af generalforsamlingen og kan herudover aftales individuelt med bestyrelsen. Med et firmamedlemsskab følger normalt retten til et logo og link til deres hjemmeside på foreningens hjemmeside. Præsentation af produkter og lign. kan aftales, men foreningen er ikke forpligtet til at medvirke til dette.
 5. Kontingent
  • Medlemskab i SAKS købes for 150 kr. og har ingen øvre tidsbegrænsning. Beløbet gælder derfor som minimum den fulde studietid, også inklusive eventuelle orlovsperioder. Engangsbetaling af dette beløb sikrer adgang til SAKS’ kurser og foredrag, samt stemmeret til generalforsamling og mulighed for at deltage aktivt i SAKS’ kirurgi-fremmende arbejde.
 6. Bestyrelsen
  • Foreningen ledes af en bestyrelse op til 15 medlemmer, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Kun type 1-medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster: Formand, næstformand og kasserer.  Bestyrelsesmedlemmer kan bestride mere end én post, men er kun berettiget til én stemme ved bestyrelsesmøder. Hvervet som formand og kasserer kan ikke varetages af den samme person. Ved tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  • Stk. 2. Der afholdes to bestyrelsesmøder pr. semester. Et i starten af semestret, og et i slutningen. Disse møder er som udgangspunkt obligatoriske for medlemmer af bestyrelsen, og her må kun bestyrelsesmedlemmer deltage.Hvis bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage i disse møder, skal der foreligge en gyldig grund, som vurderes af formanden inden udeblivelsen.Hvis bestyrelsesmedlemmet ikke er tilstede, kan vedkommende give fuldmagt til et udvalgsmedlem, kan vedkommende stemme i afstemninger i bestyrelsen.Ønskes der information formidlet fra andre uden for bestyrelsen, kan dette bringes på bane af et bestyrelsesmedlem, som har fået dette at vide.

   På bestyrelsesmøder diskuteres de overordnede mål, retninger og økonomiske beslutninger, som repræsenterer SAKS som forening.

   Der afholdes månedsmøder hver måned. Disse møder er åbne, og aktive medlemmer såvel som passive SAKS-medlemmer samt ikke-medlemmer må gerne deltage. Her diskuteres status på kurser, foredrag, mv. Disse møder er ikke obligatoriske for bestyrelsesmedlemmer, men der SKAL være minimum én fra hvert udvalg repræsenteret til hvert månedsmøde, for at sikre et sammenhængende møde.

   Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil, og har ansvar for og råderet over foreningens udstyr og økonomiske midler. Medlemmer holdes økonomisk ansvarlig for lånt udstyr.

  • Stk. 3. Hvis bestyrelsesmedlemmer handler i modstrid med foreningens interesser og bestyrelsens anvisninger, har bestyrelsen ret til at ekskludere disse medlemmer. Dette kræver fuld enighed fra den samlede bestyrelse. Beslutning om eksklusion kan appelleres til en generalforsamling, hvor den endelige beslutning tages. Denne beslutning træffes ved almindeligt flertal.
  • Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en kontaktperson til eventuelle samarbejdsorganisationer og firmaer.
  • Stk. 5. Medlemmer af bestyrelsen er forpligtiget til at gemme og videreføre dokumentation for alle oplysninger vedrørende foreningens virke.
  • Stk. 6. Medlemmer, som kontinuerligt skylder foreningen penge for enten medlemskab eller kurser, ekskluderes fra foreningen på ubestemt tid.
 7. Udvalg
  • Foreningen kan løbende nedsætte udvalg eller delegere opgaver til medlemmer.
 8. Hæftelse:
  • Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
  • Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 9. Tegningsret:
  • Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Foreningen kan desuden tegnes af formanden og den økonomiansvarlige.
  • Stk. 2. Ved optagelse af lån, tegnes foreningen ved underskrift af den samlede bestyrelse.
 10. Forholdet mellem SAKS og specialegrupperne:
  • Specialegrupperne fungerer som selvstændige enheder.
  • Stk. 2. SAKS Århus’ forpligtelser i forhold til specialegrupperne begrænses til de i månedsstatus og eventdokument skriftligt angivne forhold.
 11. Ordinær generalforsamling
  • I hvert års oktober måned afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse sker via hjemmesiden med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse til de fremmødte.
   Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent og referent
   2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed og godkendelse af dagsorden
   3. Formandens beretning
   4. Beretning fra nedsatte udvalg
   5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
   6. Fastlæggelse af kontingenter
   7. Godkendelse af budget
   8. Behandling af indkomne forslag
   9. Valg af bestyrelse
   10. Eventuelt
  • Alle type-1 medlemmer har forslagsret på generalforsamlinger. Forslag skal være formanden i hænde mindst 8 dag før generalforsamlingen.
  • Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse, med mindre andet er angivet, blandt de fremmødte medlemmer. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem eller dirigenten ønsker det.
  • Stk. 3. Regnskabsåret går fra den 1. september til den 31. august
  • Stk. 4.  Alle organisationens medlemmer, der senest syv dage inden generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent, er stemmeberettigede.
  • Stk. 5. Det er kun fremmødte medlemmer (og andre stemmeberettigede) som kan stemme ved generalforsamling. Hvis man helt er forhindret i at møde op, kan man anmode bestyrelsen om dispensation, som senest skal være bestyrelsen i hænde ved sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamling. Der skal være over 50% af bestyrelsen som godkender dispensationen før stemmen vil være gyldig.
 12. Ekstraordinær generalforsamling
  • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 10 type 1 medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af det forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 2 uges varsel. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 5 dage før den ekstraordinære generalforsamling.
 13. Foreningens opløsning
  • Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med tre fjerdedeles flertal af de stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
  • Stk. 2. Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal vedtages på begge de opløsende generalforsamlinger.
 14. Procedure for vedtægtsændringer
  • Stk. 1. For ændring af nærværende vedtægter kræves beslutning på en generalforsamling med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.
 15. Ikrafttræden
  • Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 3. oktober 2013, med ændringer foretaget d.4 februar 2016 ved ekstraordinær generalforsamling.